Kiốt 13 đường Hương Giang – chợ Đồng Hới – Quảng Bình